19. What do you want to buy? ? Weh u waan? fi buy?